BonteVlucht

Alles over de vereniging van en voor recreanten op recreatieterrein Bonte Vlucht, Doorn, NL

Commentaar op de Nota

Dit is de inspreektekst van de Recreantenvereniging voor de vergadering van de Commissie Ruimte van de GUH. De vergadering vindt plaats op 24 juni om 19.30 uur in het Cultuurhuis in Doorn en is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

 

 

Goedenavond dames en heren,

 

Mijn naam is Lucy Weber, voorzitter van de recreantenvereniging Bonte Vlucht. Velen van u weten hiermee genoeg maar ik geef toch even een korte samenvatting van de geschiedenis.

In 2007 werd de Bonte Vlucht (BV) opgekocht door een projectontwikkelaar zonder banden met dit gebied. Plan: huidige recreanten verwijderen, grootschalige bebouwing, verharding van paden, terrassen e.d., strakke kavels en verkoop van die kavels. Weg met de toeristische verblijfsrecreatie. Een vinex locatie in het bos op de EHS. Het duurde even maar toen die plannen eenmaal waren doorgedrongen bij de GUH was iedereen het eens dat dit voorkomen moest worden. Helaas ontbrak effectieve wetgeving.

Maar gelukkig was er de Recreantenvereniging Bonte Vlucht die zich succesvol in de strijd voor behoud van de natuur wierp. En door continue in gesprek te blijven met de ondernemer hebben wij bereikt dat ook deze de kansen van de BV in de huidige staat en de meerwaarde van de natuur is gaan inzien.

We trekken nu samen op om van de BV een succes te maken. Wij staan hier dan ook zeker niet om ondernemertje te pesten; vraag het deze ondernemer. Ook deze ondernemer was beter af geweest met duidelijke wetgeving. Had jaren strijd en verlies van veel klanten gescheeld.

Het argument dat de regelgeving minder moet gaat hier dan ook niet op. De meeste regelgeving is al weggevallen in 2008 met het wegvallen van de Wet op de Openluchtrecreatie. Toen waren gemeentes niet voorbereid op dit gat; inmiddels weet men welke hiaten de wetgeving moet vullen.
En actualisering van het bestemmingsplan is de kans bij uitstek om hier werk van te maken. Waarschijnlijk zal het niet nodig zijn voor de huidige ondernemers die behoorlijk bescheiden zijn in hun wensen. Het gaat er nu juist om die ondernemers te weren die niet die band met de natuur en met de historische omgeving van de GUH hebben en hier ook niet komen op de uitnodiging toerisme op niveau te ontwikkelen maar voor simpele grondspeculatie.

We hebben het overzicht gelezen van de reacties op de concept nota van uitgangspunten en zien aanmerkelijke verschillen tussen Recron enerzijds en milieuorganisaties, Provincie Utrecht en Recreantenvereniging anderzijds. Maar we vinden elkaar op 1 punt: Het is de natuur die deze omgeving zo aantrekkelijk maakt; het belangrijkste verkoopargument noemt de Recron het zelfs. Ook in de inleiding waar het kader geschetst wordt veel aandacht voor natuurwaarden en hoe deze te handhaven of te versterken. Het verbaast ons dan ook in de definitieve nota hiervoor geen enkele verankering te vinden.

Zo lezen we op blz. 8 bij het beleidskader: “Slechts die flexibiliteit wordt mogelijk gemaakt die geen gevolgen heeft voor de EHS. Hiervoor zal een passende regeling met voldoende waarborgen in het bestemmingsplan worden opgenomen.”

Zie ik niets van terug in de uitgangspunten.

Bovenaan blz. 10 lees ik: De ambitie van de gemeente………goed inpasbare vormen van recreatie en toerisme, waarbij de kernkwaliteiten natuur, landschap en cultuurhistorie en de leefbaarheid in de dorpen voorop staat.” En wat doet de GUH met die ambitie?

Bovenaan blz. 11 bij het derde gedachtestreepje lees ik: ”streven naar het tegengaan van vormen van uitponding van recreatiebedrijven waarbij de capaciteit van recreatieterreinen verloren gaat voor de toeristische markt.” Bestemmingsplan is bij uitstek de mogelijkheid hier werk van te maken. We zien er niets van terug.

Blz. 11 helemaal onderaan: “Het beleid van de gemeente is gericht op het in stand houden van het extensieve karakter van de bebouwing in het buitengebied en een terughoudende uitstraling naar de openbare weg. De bouwwerken dienen voor wat betreft situering op de kavels, schaal en vormgeving van de bouwmassa, indeling van gevels en detaillering, kleur- en materiaalgebruik bij deze karakteristiek te passen. Toetsing vindt plaats in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Ga ik verder naar halverwege blz. 18, de uiteindelijke uitgangspunten.

Uitgangspunt 1 van de 4 belangrijkste uitgangspunten: “De keuze is daarom gemaakt om voor recreatieverblijven (stacaravans, trekkershutten) een maximale oppervlakte van 70 m2 vergunningsvrij toe te staan….Omdat op deze manier bij recht wordt toegestaan om deze recreatieverblijven vergunningsvrij te bouwen, bestaat er geen mogelijkheid om regels te stellen aan de landschappelijke inpassing op het terrein zelf.”

Uitgangspunt 2: Voor de inhoud van huisje een maximale inhoud 300m3

Uitgangspunt 3: mogelijkheid 2 stacaravans in te wisselen voor 1 recreatiewoning

Uitgangspunt 4: verharding ontsluitingswegen breder dan 3,5 m vergunningplichtig

Leggen we deze uitgangspunten voor het gemak eens op de situatie op de BV. Momenteel zijn toegestaan 173 stacaravans van 35 m2 wat betekent een bebouwingsoppervlak van ruim 6000m2. Een oppervlakte van 70m2 per stacaravan zonder voorwaarden betekent een verdubbeling van het aantal m2 bebouwing; ruim 12000m2 bebouwing; 6000m2 minder plaats voor toeristische verblijfsrecreatie, natuur, 6000m2 minder belangrijkste verkoopargument. En misschien wilt u even proberen een stacaravan van 70m2 voor u te zien. Hoe beweegbaar is dat nog? Welke rechter gelooft nog dat hier sprake is van een stacaravan? Zal een heus probleem worden voor de begripsomschrijving.

Nu zijn op de BV 86 huisjes toegestaan met een maximale inhoud van 200m3 en oppervlakte van 56m2. Een inhoud van 300m3 betekent 1/3 meer bebouwing. Tevens vervalt de oppervlakte  beperking wat zomaar het dubbele van het aantal m2 bebouwing zou kunnen betekenen. 2 tot 4000 m2 meer bebouwing, minder m2 voor toeristische verblijfsrecreatie, minder natuur, minder belangrijkste verkoopargument.

Het uitwisselen van 2 stacaravans voor 1 huisje betekent enkel meer vaste bebouwing, meer uitnodiging om te wonen i.p.v. recreëren.

En enkel vergunningplicht voor ontsluitingswegen breder dan 3,5 m doet niets tegen de tendens van verstening; meer wegen, grotere stenen terrassen, parkeerplaatsen enz. Met allerlei voorspelbare gevolgen voor natuur en waterhuishouding.

Het valt ons op dat de Recron zeer uitvoerig beargumenteert hoe gewenst kwaliteitsverbetering is maar we zien dit enkel vertaald naar vergroting m2 bebouwing. Is vergroting werkelijk verbetering van de kwaliteit? Wij als recreanten, uw doelgroep, zien het als verarming. Behalve als het ons eigen recreatiemiddel betreft natuurlijk. Liefst willen we allemaal zelf meer maar de buren minder dan hoeven we niets in te leveren. En is er nu niet juist een overheid om dit soort zaken boven de individuele wensen uit te tillen?

Wij verzoeken dan ook de raad niet akkoord te gaan met de voorliggende Nota van Uitgangspunten voordat:

  1. Voorwaarden t.a.v. het extensieve karakter van de bebouwing en de inpassing in de natuurlijke omgeving zijn opgenomen. We spreken dan over materiaalgebruik, kleur, bouwmassa, situering op de kavel enz.
  2. Voorwaarden opgenomen zijn t.a.v. excessieve grootte en koppeling van recreatieverblijven. We denken hierbij aan stacaravans van 70m2 en (gekoppelde-)huisjes van 300m3 voor enkel bedrijfsmatige exploitatie te bestemmen en expliciet niet voor privé-eigendom. Daarnaast compensatie van m2 bebouwing elders op het terrein.
  3. Voorwaarden oftewel beperkingen gesteld zijn aan verstening/verharding van oppervlakten.

Als deze voorwaarden worden opgenomen in de regels van het bestemmingsplan kan de Recreantenvereniging geen bezwaar hebben tegen een geringe uitbreiding i.v.m. een kwaliteitsverbetering. We denken hierbij aan stacaravans van maximaal 45 m2, huisjes met een maximale inhoud van 250m3 mits grenzen aan de oppervlakte en een verbod op onder keldering en 20 % vergroting oppervlakte sanitair.

Laat het bestemmingsplan een duidelijk signaal geven aan projectontwikkelaars en mensen die willen wonen: niet welkom. Voor alle anderen hoeft dit geen enkele belemmering te beteken voor een gezond verblijfs- en bedrijfsklimaat.

24-06-2014

 

%d bloggers liken dit: